Unit 2: The Complex Sentence

Practice Sentences Using Alpheios

Gospel of John, chapter 1

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος , καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν , καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος .
 2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν .
 3. πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐ -δὲ ἕν .
 4. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν , καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·
 5. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει , καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν .
 6. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης · ἦν
 7. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός , ἵνα πάντες πιστεύσωσιν διʼ αὐτοῦ .
 8. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλʼ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός . [0]
 9. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον .
 10. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν , καὶ ὁ κόσμος διʼ αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω .
 11. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .
 12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν , ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι , τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ , οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐ -δὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐ -δὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλʼ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν .
 13. Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ , δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός , πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας · ἐθεασάμεθα
 14. Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων — οὗτος ἦν ὁ εἰπών — Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν , ὅτι πρῶτός μου ἦν ·
 15. ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν , καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος · ἐλάβομεν
 16. ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη , ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο .
 17. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε ·
 18. μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο .
 19. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ τίς εἶ ;
 20. καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο , καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός .
 21. καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν ; εἶ
 22. [ σὺ ] Ἠλείας εἶ ;
 23. καὶ λέγει Οὐκ εἰμί .
 24. Ὁ προφήτης εἶ σύ ;
 25. καὶ ἀπεκρίθη Οὔ .
 26. εἶπαν οὖν αὐτῷ Τίς εἶ ;
 27. ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς ·
 28. τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;
 29. ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου , καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης . εἰμί
 30. Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων .
 31. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐ -δὲ Ἠλείας οὐ -δὲ ὁ προφήτης ;
 32. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι ·
 33. μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε , ὀπίσω μου ἐρχόμενος , οὗ οὐκ εἰμὶ [ ἐγὼ ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος . αὐτός
 34. Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου , ὅπου ἦν ὁ Ἰωάνης βαπτίζων .
 35. Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν , καὶ λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου . ἐστίν
 36. οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν , ὅτι πρῶτός μου ἦν ·
 37. κ- ἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν , ἀλλʼ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων .
 38. Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ , καὶ ἔμεινεν ἐπʼ αὐτόν · τεθέαμαι
 39. κ- ἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν , ἀλλʼ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφʼ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπʼ αὐτόν , οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ ·
 40. κ- ἀγὼ ἑώρακα , καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ .
 41. Τῇ ἐπαύριον πάλιν ἱστήκει Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο , καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ . ἐστίν
 42. καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ .
 43. στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε ;
 44. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί ( ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ) , ποῦ μένεις ;
 45. λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε .
 46. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει , καὶ παρʼ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ·
 47. ὥρα ἦν ὡς δεκάτη .
 48. Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ ·
 49. εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ( ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός ) .
 50. ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν .
 51. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάνου , σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ( ὅ ἑρμηνεύεται Πέτρος ) .
 52. Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν .
 53. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι .
 54. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά , ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου .
 55. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν , Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ .
 56. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι ;
 57. λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε .
 58. εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν . ἐστιν
 59. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις ;
 60. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε .
 61. ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ Ῥαββεί , σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ , σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ .
 62. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις ;
 63. μείζω τούτων ὄψῃ .
 64. καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου .