Unit 1: The Simple Sentence

Chapter 6 – Basic Adjectives, Pronouns, and Numbers

Introduction to Adjectives and Pronouns [9:54]

Greek Adjectives and Pronouns [34:13]

Handout on Greek Adjectives and Pronouns

Practice Sentences Using Alpheios

U1 Ch6 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Practice Sentences Using Alpheios

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. ἐμάχοντο τοῖς ἐναντίοις ὁπλίταις .
 2. ἡ στρατιὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ χώρᾳ ἦν .
 3. Κόνων ἐκ τῆς Ἄνδρου εἰς Σάμον ἔπλευσεν ἐπὶ τὸ ναυτικόν .
 4. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ ἔφυγον .
 5. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ εἰς τὸ χωρίον ἦλθον .
 6. ἦν δὲ καὶ ὁ Δερκυλίδας πολέμιος τῷ Φαρναβάζῳ .
 7. ἕκαστος τῶν ναυάρχων τούς νεκρούς ἀπέλαβεν .
 8. ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης .
 9. αἱ δ᾽ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν .
 10. ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας .
 11. ἐκείνοις μὲν ἐπολέμει .
 12. ἔπλευσε τῆς Λέσβου ἐπὶ Μήθυμναν πολεμίαν .
 13. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον .
 14. οἱ Ἀθηναῖοι μέντοι τῷ πολέμῳ ἐναντίοι ἦσαν .
 15. Λακεδαιμόνιοι δὲ ὀλίγῳ ὕστερον εἷλον Δελφίνιον .
 16. ὕστερον Ἀλκιβιάδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαντιθέου τοῦ ἐν Καρίᾳ στρατηγοῦ ἔφυγεν .
 17. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ παρῆλθεν .
 18. ὁ ταῦτα οὖν ἔλεγεν ἐν τῷ φανερῷ .
 19. τὴν δὲ τῶν Ἀθηναίων χώραν πιστὴν ἐποίουν .
 20. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ μὲν ὁ στρατηγὸς ἧκεν , τοὺς δὲ φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ τοὺς ὁπλίτας τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν .
 21. ὁ μέντοι Τισσαφέρνης τόν τε πεζὸν εἰς Καρίαν ἤγαγε , καὶ τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον κατέστησεν .
 22. τοῖς τοῦ δήμου θεοῖς ὁ ἱερὸς ἔθυσε .
 23. ἔδοσαν οἱ ἱεροὶ τὸν λόγον τῷ δήμῳ .
 24. Ἀλκιβιάδης δὲ τῶν τε ὁπλιτῶν ὀλίγους ἔλαβε .
 25. Ἱπποκράτης μὲν οὖν καὶ Θράσυλλος ἐμάχοντο ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις .
 26. τὰ ἐναντία ἀπέβαινε τῷ Λυσάνδρῳ .
 27. διὰ δὲ ταῦτα τήνδε τὴν πολιτείαν κατέστησαν .
 28. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν .
 29. τῇ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ Κύζικον .
 30. μετ᾽ ὀλίγον δὲ Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει ἅμα ἡμέρᾳ .
 31. καὶ τοῖσδέ γʼ ἐναντίος ἦν .
 32. προσῆγε δύο στρατόπεδα .
 33. καὶ ἀπέκτειναν τῶν μὲν ὁπλιτῶν δυώδεκα .
 34. τὸ μὲν πρῶτον τοὺς καλούς τε κ- ἀγαθοὺς συνέλαβον .
 35. ἐναντίους μὲν αὐτοῖς οἱ στρατηγοὶ τοὺς ὁπλίτας κατέστησαν .
 36. ἀμφότεροι Λακεδαιμονίοις φίλοι ἦσαν .
 37. Ἀλκιβιάδης δὲ τῶν μὲν ὁπλιτῶν ὀλίγους ἔλαβεν , ἡγεῖτο δὲ τὴν στρατιὰν εἰς τοὺς Βιθυνοὺς .
 38. καὶ τὰς Σαμίων δέκα ἔλιπον .
 39. ὁ μὲν δῆμος φίλος καὶ πιστὸς ἐκείνοις ἐγίγνετο .
 40. ἀξίαν δὲ καὶ τὴν πόλιν τὴν Ἔφεσον θέας ἐποίησεν .
 41. Ἀλκιβιάδης δὲ εἶχε τῶν ὁπλιτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατόν .
 42. διεῖχε δʼ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα .
 43. πολλὴ γὰρ καὶ ἀγαθὴ ἡ γῆ ἦν .
 44. καὶ ἀπέθανον ὡς ἑκατόν .
 45. ἔσχε γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου , καὶ περιέπλευσεν εἰς Κιλικίαν .
 46. τῶν μὲν γὰρ κατὰ θάλατταν μόνων ἦρχε .
 47. οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον τριάκοντα ἀπέπλεον .
 48. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης ἦλθεν εἰς Ἑλλήσποντον .
 49. ἔπεμψαν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα .
 50. καὶ δύο ἀπέκτειναν , καὶ οἱ ἄλλοι ἔφευγον .
 51. καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσαφέρνης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτῃ Ἕλληνες .
 52. καὶ μισθὸν ναυάρχῳ τῷ ἑκάστῳ διέδωκε .
 53. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ τοὺς στρατηγοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν .
 54. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν .
 55. οἱ δὲ μετʼ αὐτοῦ ἔφυγον .
 56. τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραμένει φίλος ἦν .
 57. ἔλεγεν δʼ αὐτοῖς τοιάδε .
 58. οὗτοι δὲ κατεῖχον τὴν πολιτείαν .
 59. καὶ Φαρνάβαζος μὲν τούτους ἦγεν .
 60. οἱ μὲν δὴ ταῦτʼ ἐποίουν .
 61. καὶ δὴ ἔδοσαν τὸν οἶκον ἐκείνῳ .
 62. καὶ ἔπεμπε αὐτὸν ἐφʼ Ἑλλησπόντου .
 63. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ναυάρχους Θράσυλλος εἰς Ἀθήνας ἀπέπεμψε .
 64. ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα .
 65. Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε .
 66. ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλῖται ἐβοήθουν .
 67. μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ .
 68. ὁ μὲν ταῦτʼ ἔλεγεν .
 69. καὶ Λακεδαιμόνιοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐποίησαν συμμαχίαν πρὸς Ἀθηναίους καὶ Ἀργείους καὶ Μαντινέας .
 70. ἦν δὲ ταῦτα καλά .
 71. οἱ δʼ ἄλλοι ἐνίκων .
 72. ἀφίκοντο οἱ ἀντʼ ἐκείνων στρατηγοί .
 73. οἵ γε μὴν ἄλλοι τριάκοντα ἔλεγον πρὸς τὸν Ἀγησίλαον .
 74. οὗτοι δὲ κατεῖχον τὴν ὁδόν .
 75. ἔπλευσαν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον .
 76. δύο τὰ ἐναντία ἔπρασσον .
 77. Θράσυλλος δὲ ἐξήγαγεν Ἀθηναίους καὶ τοὺς ἄλλους .
 78. καὶ Ἑρμοκράτης ἔφυγον ἐκ Συρακουσῶν , καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος .
 79. μετʼ ὀλίγον δὲ τούτων Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει .
 80. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς ἔφυγον ὑπὸ τοῦ δήμου .
 81. τὸ μὲν πρῶτον ἐναντίοι ἀλλήλων ἔστησαν ἀμφότεροι .
 82. καὶ αὐτὸς μὲν ἀπέπλευσε παρʼ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον , ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας . ἀπέπλευσε
 83. Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Ἆγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ εἰς Λακεδαίμονα .
 84. ἔδωκε δὴ τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια τὰ κοινά .
 85. Διομέδων δʼ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ .
 86. ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος Φυλὴν χωρίον ἔλαβε ἰσχυρόν .
 87. ἦλθον αὐτῷ παρὰ τοῦ Σεύθου σύμμαχοι πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι .
 88. ἐκ δὲ τούτου συνήγαγε μὲν τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον .
 89. παρὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν ἧκε .
 90. Ἀλκιβιάδης δὲ διέπλευσε πρὸς αὐτόν .
 91. καὶ οἱ μὲν τοῦτʼ ἐποίουν .
 92. καὶ ἱππικὸν οὐκ εἶχεν ὁ Ἀγησίλαος .
 93. μετὰ δὲ ταῦτα Εὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν τάδε .
 94. αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἀπῆγεν εἰς τὴν Μήθυμναν .
 95. δίκαια δὲ περὶ τοὺς αὑτῶν συμμάχους ἐποίησαν .
 96. τὰς δʼ ἄλλας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ .
 97. καὶ τὰ μὲν ἄλλα κατέλιπεν ἐν Κυζίκῳ .
 98. ἱκανὰς φυλακὰς μὲν κατέστησαν .
 99. ὁ δὲ Θηραμένης καὶ πρὸς ταῦτα ἔλεγεν .
 100. τοῖς δὲ καλοῖς κ- ἀγαθοῖς κακὸν ἐποίησαν .
 101. ἔπεμπον οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας οἱ στρατηγοί .
 102. αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἔθυε τῇ Ἀθηνᾷ .
 103. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ τὸν δῆμον ἔφυγον .
 104. ἡγεῖτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φίλους μετʼ αὐτῶν .
 105. καὶ ὁ Φαρνάβαζος παρεβοήθει , καὶ τῷ ἵππῳ εἰς τὴν θάλατταν ἐσέβαινε .
 106. ἐκ τούτου μέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα κατέλεξαν τρισχιλίους .
 107. ἦν δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις .
 108. μετʼ ὀλίγον δὲ καὶ Λεοντῖνοι ἀπέστησαν ἀπὸ Διονυσίου καὶ Συρακοσίων .
 109. Ἀλκιβιάδης δὲ οὐκ ἐφόβει τοὺς ἐχθρούς .
 110. Ἀθηναῖοι δὲ ὅμως πρόθυμοι ἦσαν εἰς τὸν πόλεμον .
 111. καίτοι ἦσαν ἄξιοι καὶ ἐκείνοις σύμμαχοι .
 112. ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης ἔδωκε τριάκοντα τάλαντα .
 113. τούτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην καὶ Μιτραῖον .
 114. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέλαβον .
 115. δῆλον γὰρ ἦν .
 116. τοὺς ναύτας φύλακας κατέστησε τῆς ἑαυτοῦ παραθαλαττίας γῆς .
 117. ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν ἐκάλεσαν .
 118. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον .
 119. ὥστε ἄθυτος ἀπῆλθεν .
 120. ὁ δὲ ἀδελφός μὴν ἐναντίος τῇ ὀλιγαρχίᾳ . ἦν
 121. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος τὸν Κεράμειον κόλπον εἷλεν .
 122. ἥ τε γὰρ ἀγορὰ ἦν μεστὴ καὶ ἵππων καὶ ὅπλων ὠνίων .
 123. γυμνοί τε ἦσαν καὶ ἀνυπόδητοι .
 124. τὸ δὲ δεξιὸν Πρωτόμαχος εἶχε .
 125. Πρωτόμαχός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν .
 126. καὶ παρῆν οὗτός τε καὶ ἄλλος .
 127. τὰ ἱερὰ ἔρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ .
 128. διὰ ταῦτα οὖν καὶ εἰς τὴν Λακεδαίμονα ἔπεμπον τοὺς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίῃ ἰδιώτας , καὶ Κηφισοφῶντά τε καὶ Μέλητον .
 129. διέπεμπον δʼ εἰς τὰς ἐσχατιὰς ὡς πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς Λακωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς .
 130. τὸ μὲν πεζὸν εἰς Καρίαν διεβίβασεν , τὸ δʼ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον περιῆγε .
 131. ὁ μὲν αἴτιος εἶχε τὴν δίκην .
 132. καὶ οἱ μὲν πελτασταί εἰς ἁρπαγὴν ἔτρεψαν .
 133. καὶ ἱμάτιον ἕκαστος τῶν ἐλευθέρων εἶχεν .
 134. ἡγεῖτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετʼ αὐτῶν . ἡγεῖτο
 135. καὶ οἱ μετʼ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ ἐνίκησαν .
 136. τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι τοὺς νόμους ἐπῄνουν , τὸ δὲ πλῆθος ἐφόβουν .
 137. παρεσκεύαζον δὲ καὶ οἱ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ τὸ ναυτικὸν ἐν τῇ Σάμῳ .
 138. καὶ γὰρ ἦν ἱκανὸς τοῖς ἵπποις ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου πεδίῳ .
 139. τὸν δὲ μισθὸν ἑκάστῳ ναύτῃ ὀβολὸν ἔδωκεν .
 140. ἔδωκε δὲ πεντεδραχμίαν ἑκάστῳ τῶν ναυτῶν .
 141. καὶ ἐγένετο αὕτη ἡ στρατεία ἐπισιτισμὸς τῇ Πελοποννήσῳ .
 142. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ ἀπέπλευσε .
 143. τῇ δὲ τετάρτῃ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων .
 144. οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν σύν τοῖς τρισχιλίοις .
 145. ἦν ἡμέρα πέμπτη τοῖς Ἀθηναίοις .
 146. Στάγης δὲ ὁ Πέρσης ἑπτὰ τῶν πεζῶν ἀπέκτεινεν .
 147. καὶ ἔργον ἕκαστος τῶν ἀδίκων ναυτῶν ἐποίησεν .
 148. ἐγίγνετο ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα .
 149. τὰ μὲν στρατεύματα ἀπῆλθε , τὸ μὲν βαρβαρικὸν εἰς Τράλλεις τῆς Καρίας , τὸ δʼ Ἑλληνικὸν εἰς Λεύκοφρυν . ἀπῆλθε ἀπῆλθε
 150. Θράσυλλος δὲ πεντακισχιλίους τῶν ὁπλιτῶν πελταστὰς ἐποίησεν .
 151. οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἴλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν καὶ Θρασύβουλον , Κόνωνα δὲ τρίτον .
 152. ὁ δὲ Παυσανίας παρήγγελλε τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις .
 153. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα .
 154. ἔθαψαν μέντοι τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς καὶ οἶνον ἐξέπιον ἐπʼ αὐτοῖς καὶ ἱπποδρομίαν ἐποίησαν .
 155. ἐντὸς πένθʼ ἡμερῶν κατηγόρευσε πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν .
 156. οἵ γε μὴν τριάκοντα ὑπὸ τοῦ φθόνου οὐκ ἐσίγων , ἀλλʼ ἔλεγον πρὸς τὸν Ἀγησίλαον .
 157. οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον τριάκοντα ἀπέπλεον , διάδοχοι δʼ οἱ περὶ Ἡριππίδαν παρῆσαν .
 158. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς Ἔφεσον ἀπέπλευσε .
 159. ἐννέα ὀβολοὶ ἦν ὁ μισθός , πρότερον δὲ πέντε . ἦν
 160. καὶ ἐκινδύνευον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας .
 161. τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων .
 162. καὶ προύδοσαν οὐ μόνον τοὺς φίλους ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς διʼ αἰσχροκέρδειαν .
 163. ἐδίωξαν ἓξ ἢ ἑπτὰ στάδια .
 164. καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας , καὶ τροπαῖον ἔστησαν .
 165. οἱ πελτασταὶ καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο ἀπέκτειναν τοὺς ἐκ Μιλήτου , καὶ ἀσπίδας ἔλαβον καὶ τροπαῖον ἔστησαν .
 166. ταῦτα δʼ ἐποίει ἑπτά ἡμέρας .
 167. ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος , τῶν δʼ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα .
 168. αὗται ἐγίγνετο ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα .
 169. δήλα μὲν ἦν τοῖς πολεμίοις ταῦτα .
 170. τὴν δὲ τῶν Ἀθηναίων χώραν οἰκείαν καὶ πιστὴν ἐποίουν .
 171. ἐκεῖνος νόσῳ ἀπέθανε .
 172. πρὸς ταῦτʼ εἶπεν ὁ Τισσαφέρνης .
 173. ἐκεῖνοι γὰρ πρὸς ἀλλήλους καὶ διεσκόπουν καὶ τὰ δίκαια ἐποίουν .
 174. οἱ μὲν τοιαῦτʼ ἔλεγον .
 175. καὶ ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν , καὶ κώμας τε ἐνέπρησαν καὶ ἔλαβον ἄλλην λείαν .
 176. ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα ἤγάγον , καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προκόννησον .
 177. ἐκείνας δὲ αὐτοὶ κατέκαυσαν οἱ Συρακόσιοι .
 178. ἐπόρευσαv δὲ καὶ Λακεδαιμονίων ὁ Πασιππίδας καὶ ἕτεροι , μετὰ δὲ τούτων καὶ ὁ Ἑρμοκράτης . ἐπόρευσε
 179. ἐν τούτῳ δὲ ἧκον οἱ διάδοχοι τῶν Συρακοσίων εἰς Μίλητον .
 180. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Διονύσιος ὁ Συρακόσιος τύραννος Γέλαν καὶ Καμάριναν ἀπώλεσε .
 181. ἐτείχισαν αὐτήν , καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ , καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων .
 182. ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον .
 183. οἱ δʼ ἐν οἴκῳ τούτους τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν .
 184. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν μετʼ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην , φυγάδα Ἀθηναῖον .
 185. ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν .
 186. ὀλίγον γὰρ χρόνον ὁ λιμὸς ἐκείνους ἐπίεζον .
 187. ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα ἄγγελος τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην .
 188. ἐκ δὲ τούτου ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Θρασύβουλος Φυλὴν χωρίον ἔλαβε ἰσχυρόν .
 189. ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς .
 190. ὑπηρέτει δὲ καὶ ἄλλʼ ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα .
 191. οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον τριάκοντα ἀπέπλεον , διάδοχοι δʼ αὐτοῖς οἱ περὶ Ἡριππίδαν παρῆσαν .
 192. προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης .
 193. τῶν ἐπιτηδείων ἔνδεια ἦν .
 194. ἔφευγον οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ ὄρος .
 195. οἱ δὲ ταῦτά ἐπῄνουν .
 196. ὁ δὲ Λύσανδρος ἐδίωκεν αὐτόν .
 197. ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε .
 198. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς εἶπε πρὸς αὐτὸν .
 199. ἄνεμος διεκώλυσεν αὐτοὺς .
 200. διὰ ταῦτα σὺν τῇ Λακεδαιμονίων γνώμῃ τήνδε τὴν πολιτείαν κατέστησαν .
 201. τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπῄνουν , τὸ δὲ πλῆθος ἐβόα .
 202. οὗτοι δὲ ἐν χωρίῳ ἐφύλαττον .
 203. ᾔτησε καὶ ἑξαμήνου σῖτον .
 204. συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους , ἀλλʼ αὐτοῖς οὐκ τοὺς προθύμους .
 205. τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον .
 206. τὰς ἄλλας κατεδίωξαν .
 207. ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν .
 208. καὶ τὰ δίκαια πρὸς ἀλλήλους ἐποίησαν .
 209. οὐκ ἱππικὸν ἱκανὸν εἶχον .
 210. αὐτὸς ὤργισεν αὐτῷ διὰ τὴν ἀπάτην .
 211. ἐπὶ δὲ τὸν αὑτοῦ οἶκον εἰς Καρίαν ὅρμησεν .
 212. τὰς δ᾽ ἄλλας κατεδίωξαν εἰς Ἔφεσον .
 213. σὺν δὲ τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἐπηκολούθει .
 214. κατηγόρουν γὰρ αὐτοῦ οἱ σύμμαχοι .
 215. ἐσατράπευε δʼ αὐτῷ ταύτης τῆς χώρας Ζῆνις Δαρδανεύς .
 216. συνεμαρτύρησε δὲ ταῦτʼ αὐτῷ καὶ ὁ χρόνος .
 217. οὗτος δʼ ἦν καὶ τὸ εἶδος νεανίσκος καὶ τὴν ψυχὴν εὔρωστος . ἦν
 218. οἱ δʼ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ .
 219. καὶ ἄλλοι τῶν Ἀρκάδων καὶ Ἀχαιῶν μετεῖχον τῆς ἁρπαγῆς .
 220. αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος ἦν .
 221. οἱ μετʼ αὐτοῦ Ἀθηναίους εἶργον τῆς γῆς .
 222. τῇ δὲ προτεραίᾳ τὰ πλοῖα πάντα καὶ τὰ μικρὰ συνήθροισε παρʼ ἑαυτόν .
 223. Λύσανδρος δὲ ἀφῆκε τὸ τῶν συμμάχων ναυτικὸν .
 224. τῷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ Ἀχαιοὶ τοὺς ἐποίκους προέδοσαν .
 225. κατεῖδον δὲ Εὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος , αὑτοῦ ἀνεψιόν , καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετʼ αὐτῶν . κατεῖδον κατεῖδον
 226. καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσαφέρνης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτῃ Ἕλληνες καὶ οἱ βάρβαροι .

Gold Standard Using Alpheios

U1 Ch6 Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U1 Ch6 Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: