Unit 1: The Simple Sentence

Chapter 8 – Third Declension Nouns

Videos and PowerPoints on Thirds Declension Nouns

Third Declension Nouns [26:56]

Handout on Third Declension Nouns

Practice Sentences Using Alpheios

U1 Ch8 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Practice Sentences Using Alpheios

Gorman Classics
 1. ἡ δὲ ναῦς διέφυγε .
 2. ἀνέβαινε παρὰ τὸν πατέρα .
 3. Ἀλκιβιάδης ἐπεσέπλευσε εἴκοσι ναυσίν .
 4. Ἀλκιβιάδης δὲ ἐκ τῆς Σάμου κατέπλευσεν εἰς Πάρον ναυσὶν εἴκοσιν .
 5. Κόνων δʼ ἔφευγε ταῖς ναυσὶν δέκα .
 6. κ- ἀκεῖθεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον δέκα .
 7. εἰσήγαγον τὸ στράτευμα .
 8. Θυμοχάρης δʼ εἶχε ναῦς ὀλίγας .
 9. Κῦρος δὲ ἔπεμψε τοὺς πρέσβεις Φαρναβάζῳ .
 10. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι τὴν βασιλέως τριήρην κακῶς ἐποίουν , καὶ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον .
 11. ἐπὶ τὰς Λυσάνδρου ναῦς οὐκ ἐπέπλευσαν .
 12. οὐ γὰρ ἦν χρήματα τοῖς στρατηγοῖς .
 13. πράγματα αὐτῷ παρεῖχον .
 14. οἱ δʼ Ἕλληνες εἷλον καὶ τὸ στρατόπεδον .
 15. οὕτω δὲ Παυσανίας ὁ βασιλεὺς ἐξῆγε φρουράν .
 16. ἀφίκετο δὲ παρʼ αὐτὸν μιᾷ τριήρει Ἀλκιβιάδης .
 17. καὶ ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν καὶ τῆς γῆς .
 18. εἰσήγαγον τὸ στράτευμα καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην .
 19. Μίνδαρος δὲ ἔπλει ἐπʼ αὐτοὺς ναυσὶν ἑξήκοντα .
 20. οἱ δὲ πρέσβεις ἧκον οἴκαδε .
 21. τῆς νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν .
 22. οἱ δʼ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ .
 23. ἀνέβαινε παρὰ τὸν πατέρα .
 24. οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐν τῇ πόλει ἦσαν .
 25. προσέβαλε πρὸς τὸ τεῖχος .
 26. ἧκε τετάρτῳ μηνί .
 27. παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἧκε .
 28. εὐθὺς οἱ Φωκεῖς ἔπεμψαν πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα .
 29. πρέσβεις ἔπεμψαν Ἀθήναζε .
 30. ὁ δʼ Ἀγησίλαος χρήματα ἐλάμβανε .
 31. ὁ Τιθραύστης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἀγησίλαον πρέσβεις .
 32. ὁ δὲ Θρασύβουλος κατέβησε τῆς νυκτός .
 33. ἀνεχώρησαν εἰς ἄστυ .
 34. συνήγαγε μὲν τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον .
 35. Κῦρος πρὸς τὸν πατέρα ἀνέβαινε .
 36. οἱ δὲ ἄνδρες εἰς τὴν γῆν ἀπέφυγον .
 37. καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου .
 38. Φαρνάβαζος δὲ περιέμενεν ἐν Καλχηδόνι .
 39. Φαρνάβαζος δὲ κατεῖχε τοὺς πρέσβεις .
 40. κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ .
 41. ἀνταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων Καλλίστρατον φυλῆς Λεοντίδος .
 42. Κῦρος μὲν οὖν στράτευμά τε συνέλεξε καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελφόν .
 43. καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ ἄστεως προσέβαλλον .
 44. συνέλεγεν ὁπλίτας Πελοποννησίους .
 45. ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἀλκιβιάδης ἧκεν ἐκ τῶν Κλαζομενῶν σὺν πέντε τριήρεσι .
 46. καὶ ἀπέκτειναν τῶν μὲν ὁπλιτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατόν , τῶν δὲ ἱππέων Νικόστρατόν .
 47. ἦλθον παρὰ τοῦ Σεύθου σύμμαχοι τῶν Ὀδρυσῶν ἱππεῖς τε ὡς διακόσιοι καὶ πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι .
 48. ὁ δὲ Δερκυλίδας ἀπήγαγεν εἰς τὴν Φαρναβάζου χώραν τὸ στράτευμα .
 49. ταῖς δὲ ἄλλαις ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας .
 50. εἶχε φιλίας πρός τε τὴν τῶν Λακεδαιμονίων πόλιν καὶ πρὸς Λύσανδρον .
 51. χρήματά τε παρὰ Κύρου αὐτῷ ἦλθεν .
 52. καὶ Ἱπποκράτης μὲν ἀπέθανεν , οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν .
 53. εἷλε δὲ ὁ Φαρνάβαζος καὶ τότε σπονδάς , οὕτως καὶ ἔλιπε τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις φιλίας .
 54. οὕτω δʼ ἔσχον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ πρᾶγμα .
 55. ἐπεσέπλευσε δὲ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας , ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου . ἐπεσέπλευσε
 56. αἱ νῆες ἐν Παρίῳ ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα τῆς νυκτὸς ἐξέπλευσαν , καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ ἧκον εἰς Προκόννησον .
 57. τὰς μέντοι ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι παρέδοσαν Λυσάνδρῳ .
 58. τὰ δʼ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετῇσαν πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν .
 59. Πείσανδρον δὲ τὸν τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατέστησε .
 60. ὁ μέντοι Τιθραύστης ἔπεμψε Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ἑλλάδα .
 61. καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα .
 62. ἀπέθανον δʼ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος , τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος , τῶν δʼ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα .
 63. ὁ οὖν Δερκυλίδας ἔπεμψεν αὐτοὺς ἐπʼ Ἐφέσου διὰ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων .
 64. ἀλλʼ ὁ μὲν δῆμος οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ἠδίκησεν .
 65. ὁ δὲ Λύσανδρος πρῶτον ὀλίγας τῶν νεῶν ἐδίωκεν .
 66. Ἀλκιβιάδης δὲ ἔμεινεν αὐτοῦ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ χρήματα ἔλαβε παρὰ τῶν Κυζικηνῶν .
 67. Ἀλκιβιάδης μὲν οὖν τριήρει μιᾷ ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἑαυτοῦ τείχη .
 68. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἐντεῦθεν δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε , Διομέδων δʼ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ .
 69. Ἀθηναῖοι δὲ τριάκοντα μὲν ναῦς τῶν πολεμίων ἔλαβον , ἀπέπλευσαν δʼ εἰς Σηστόν .
 70. αὐτὸς μὲν πεζῇ ἦλθεν εἰς Σηστόν , τὰς δὲ ναῦς ἐκεῖσε ἐκέλευσεν .
 71. αἱ δὲ τῶν Πελοποννησίων ἐξ Ἀβύδου νῆες ἔπλευσαν εἰς Κύζικον .
 72. οἱ δὲ ἦλθον ἐπʼ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν .
 73. περὶ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Ἆγις ἐκ τῆς Δεκελείας πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη ἦλθε τῶν Ἀθηναίων .
 74. Θράσυλλος δὲ ἐξήγαγεν Ἀθηναίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ πόλει .
 75. Ἀλκιβιάδης δὲ τῶν τε ὁπλιτῶν ὀλίγους ἔλαβε καὶ τοὺς ἱππέας καὶ τὰς ναῦς .
 76. ὁ δὲ Μειδίας τὴν τῶν Γεργιθίων πόλιν ἐπαρέδωκεν αὐτῷ .
 77. μετὰ δὲ ταῦτα κατέλεξε στρατιάν , ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους , ἱππέας δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν , ναῦς δʼ ἑκατόν .
 78. οὐδὲν τε ἄλλο κακὸν ἔπραξεν ἐν τῇ πόλει , καὶ ἀπέπλευσεν εἰς Προκόννησον .
 79. τὸν μισθὸν ἑκάστῃ νηὶ τοῦ μηνὸς ἐδίδου .
 80. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι εἷλον ἐν τρισὶ μησὶ δύο πόλεις Ἑλληνίδας , Σελινοῦντα καὶ Ἱμέραν .
 81. Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν , ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον .
 82. μετ᾽ ὀλίγον δὲ Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει τέτταρσι καὶ δέκα ναυσὶν ἅμα ἡμέρᾳ .
 83. καὶ μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρʼ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον , ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας . ἀπέπλευσε
 84. καὶ κατέφυγεν εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου καὶ σὺν αὐτῷ τῶν δέκα στρατηγῶν Λέων καὶ Ἐρασινίδης . κατέφυγον
 85. οἱ δὲ τριάκοντα ἐβοήθουν ἐκ τοῦ ἄστεως σύν τε τοῖς τρισχιλίοις καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι .
 86. οἱ δὲ τριάκοντα εὐθὺς ἐβοήθουν σύν τε τοῖς Λακωνικοῖς καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς ὁπλίταις .
 87. οὕτω διέβη τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς τὴν Εὐρώπην , καὶ ἀφίκετο εἰς Χερρόνησον .
 88. Λύσανδρος δὲ ταῖς Λακωνικαῖς ναυσὶν ἀπέπλευσεν εἰς Λακεδαίμονα .
 89. ἀνέβη πρὸς αὐτὸν σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος πρέσβεσιν .
 90. ἀντὶ δὲ Κόνωνος εἰς Ἄνδρον ἔπεμψαν Φανοσθένην .
 91. Λύσανδρος δʼ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον Ἀθηναίων .
 92. τοὺς δὲ ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν .
 93. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ .
 94. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ παρῆλθεν ἐπὶ τὸν λιμένα .
 95. αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ἧκεν ἄγγελος .
 96. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς .
 97. ταῦτα οὗτος ἐποίει , ἀλλὰ φύσει προδότης ἦν .
 98. πρῶτος αὖ ἡγεμὼν τῷ δήμῳ ἐπʼ ἐκείνους ἐγένετο .
 99. ἦλθον αὐτῷ παρὰ τοῦ Σεύθου πέραθεν σύμμαχοι τῶν Ὀδρυσῶν ἱππεῖς τε ὡς διακόσιοι καὶ πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι .
 100. καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσαφέρνης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτῃ Ἕλληνες καὶ οἱ βάρβαροι .
 101. ἐποίησαν γὰρ μὲν συμμαχίαν οὐ πρὸς Ἀθηναίους καὶ Ἀργείους καὶ Μαντινέας , ἐκώλυον δὲ τοῦ ἱππικοῦ καὶ τοῦ γυμνικοῦ ἀγῶνος .
 102. κατὰ τύχην δέ καὶ οἱ τοῦ Φαρναβάζου ἱππεῖς οἱ περὶ Ῥαθίνην καὶ Βαγαῖον , τὸν νόθον ἀδελφόν , ἤλαυνον καὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόφον .
 103. καὶ ὁ Φαρνάβαζος παρεβοήθει , ἐμάχετο , καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς παρεκελεύετο .
 104. Πείσανδρον δὲ τὸν τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατέστησε , φιλότιμον καὶ ἀπειρότερον .
 105. ὁ δὲ Ἀντίοχος τῇ τε αὑτοῦ νηὶ καὶ ἄλλῃ παρʼ αὐτὰς τὰς πρῴρας τῶν Λυσάνδρου νεῶν παρέπλει .
 106. αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς εἶχον .
 107. ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις .
 108. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας .
 109. τούτων Ξενοκλέα μὲν καὶ ἄλλον ἔταξεν ἐπὶ τοὺς ἱππέας , Σκύθην δὲ ἐπὶ τοὺς νεοδαμώδεις ὁπλίτας , Ἡριππίδαν δʼ ἐπὶ τοὺς Κυρείους , Μύγδωνα δὲ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρατιώτας . ἔταξεν ἔταξεν ἔταξεν
 110. ὁ Θάσος εἶχον κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ .
 111. καὶ ὁ Φαρνάβαζος τῷ ἵππῳ εἰς τὴν θάλατταν ἐσέβαινε , καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς παρεκελεύετο .
 112. καὶ ἔλιπε τρεῖς ναῦς ἕκαστος ἐκ τῆς αὑτοῦ συμμορίας .
 113. ἐντεῦθεν πλὴν τετταράκοντα νεῶν ἄλλαι ἄλλῃ ᾤχοντο ἐπʼ ἄργυρον ἔξω τοῦ Ἑλλησπόντου .
 114. τὰς δὲ ναῦς οἱ Ἀθηναῖοι ἤγαγεν εἰς Προκόννησον πλὴν τῶν Συρακοσίων .
 115. καὶ ἐνταῦθα τήν τε χώραν ἐδῄου καὶ προσέβαλλε τῷ τείχει .
 116. καὶ τέτταρας μὲν ναῦς ἔλαβον αὐτοῖς ἀνδράσι , τὰς δʼ ἄλλας κατεδίωξαν εἰς Ἔφεσον .
 117. οἱ δ᾽ ἐν Σηστῷ Ἀθηναῖοι νυκτὸς ἀπέδρασαν εἰς Καρδίαν .
 118. Διονύσιος ὁ Ἑρμοκράτους Συρακόσιος ἐτυράννησε .
 119. διὰ τὴν ὕβριν ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας .
 120. Κόνων δὲ ἔλαβεν αὐτόθεν τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία .
 121. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις τὴν εἰρήνην .
 122. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν .
 123. διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας .
 124. εὐθὺς ᾔει ἐπὶ τὴν Σκῆψιν καὶ τὴν Γέργιθα .
 125. ᾔει πρὸς τὰς πύλας σὺν τῷ Μειδίᾳ , καὶ τὸ στράτευμα ἠκολούθει αὐτῷ εἰρηνικῶς εἰς δύο .
 126. καὶ τρεῖς μὲν ἡμέρας τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ εἶχε , τῇ δὲ τετάρτῃ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων ἱππεῖς .
 127. ταύτας οὖν εἰς μῖσος αὐτῶν προήγαγον , συνίστασαν καὶ ἄλλας τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας .
 128. ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην .
 129. ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε .
 130. Κόνων δὲ ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς .
 131. αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν , αἱ δὲ μονόκροτοι , αἱ δὲ παντελῶς κεναί . ἦσαν ἦσαν
 132. ἐκάθευδον πάλιν ἐν Πειραιεῖ .
 133. παρὰ τοῦ πατρὸς ἧκεν ἄγγελος .
 134. Καλλικρατίδας δὲ συνεισέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα .
 135. καὶ ἀσπίδας ἔλαβον διακοσίας .
 136. προσεπλήρωσεν ἐκ Χίου καὶ Ῥόδου καὶ ἄλλοθεν ἀπὸ τῶν συμμάχων πεντήκοντα ναῦς .
 137. εἶλον τὴν πόλιν κατὰ κράτος .
 138. τὰς δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν ὑπὸ τῷ τείχει ἀνείλκυσε .
 139. ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος .
 140. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ Ἑλλησπόντου ὥρμησεν , ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος . ὥρμησεν
 141. ἐστρατήγει δὲ Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς .
 142. ἦν δὲ τὸ πνεῦμα οὔριον .
 143. καὶ προσέβαλε πόλει τῶν Ἀθηναίων συμμάχῳ ὄνομα Κεδρείαις τε καὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος εἶλε καὶ ἐξηνδραπόδισεν .
 144. οἱ δ᾽ ἐπεβούλευον αὐτῷ , καὶ ἰδίᾳ πρὸς τοὺς βουλευτὰς ἄλλος πρὸς ἄλλον διέβαλλον . διέβαλλεν ,
 145. οἱ δὲ Λακωνικοὶ φρουροὶ ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ Ὠιδείου ἦσαν .
 146. καὶ γὰρ ὁ μάντις παρήγγελλεν .
 147. Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ ἔλεξεν .
 148. οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ .
 149. ἐκεῖ δὲ ἔτυχον οἵ τε πελτασταὶ καὶ οἱ ὁπλῖται τῶν ἐκ Πειραιῶς .
 150. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα .
 151. οἱ ἔφοροι ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας .
 152. ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν υἱὸν .
 153. Σκῆψιν καὶ Γέργιθα ἐχυρὰς πόλεις κατέσχεν , ἔνθα καὶ τὰ χρήματα μάλιστα ἦν τῇ Μανίᾳ .
 154. τὰ μὲν στρατεύματα ἀπῆλθε , τὸ μὲν βαρβαρικὸν εἰς Τράλλεις τῆς Καρίας , τὸ δʼ Ἑλληνικὸν εἰς Λεύκοφρυν . ἀπῆλθε ἀπῆλθε
 155. ἀντέλεγον περὶ βασιλείας Λεωτυχίδης , υἱὸς Ἄγιδος , Ἀγησίλαος δὲ ἀδελφός .
 156. οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινά .
 157. οὕτω δʼ ἔσχον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ πρᾶγμα , καὶ μόραν ἱππέων ἔπεμψαν τοῖς ἐπʼ Αὐλῶνος .
 158. ἀξίαν δὲ καὶ ὅλην τὴν πόλιν τὴν Ἔφεσον θέας ἐποίησεν .
 159. τὴν μὲν φάλαγγα εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ τοὺς ἱππέας .
 160. ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων εἶχε τὴν δίκην .
 161. ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης ἔδωκε τριάκοντα τάλαντα .
 162. ἀλλʼ εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πολλαπλάσια χρήματα ἔλαβον .
 163. ᾔει πρὸς τὸ τεῖχος τῶν Ἁλιαρτίων .
 164. παρὰ τὸ τεῖχος ἡ μάχη ἐγένετο .
 165. μισθὸς μὲν ἦν τῇ στρατιᾷ ἐγγὺς ἐνιαυτοῦ ὀκτακισχιλίοις ἀνδράσιν .
 166. οἱ Θηβαῖοι δρόμῳ ἐβοήθουν οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς .
 167. οἱ ὁπλῖται ἠκόντιζόν τε καὶ ἔβαλλον .
 168. χρήματα ᾔτει .
 169. Ἀλκιβιάδης ἀπῄτει τὰ τῶν Καλχηδονίων χρήματα .
 170. τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους .
 171. μετʼ ὀλίγον δὲ καὶ Λεοντῖνοι ἀπέστησαν ἀπὸ Διονυσίου καὶ Συρακοσίων .
 172. συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους , ἀλλʼ ἤδη αὐτοῖς ἥκιστα τοὺς προθύμους . συνελάμβανον
 173. Θράσυλλος δὲ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀπεβίβασε , τοὺς δὲ ἱππέας καὶ πελταστὰς καὶ ἐπιβάτας καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὰ ἕτερα τῆς πόλεως . ἀπεβίβασε
 174. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς Ἔφεσον ἀπέπλευσε , καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀπεβίβασε , τοὺς δὲ ἱππέας καὶ πελταστὰς καὶ ἐπιβάτας καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὰ ἕτερα τῆς πόλεως , καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα . ἀπεβίβασε

Gold Standard Using Alpheios

U1 Ch8 Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U1 Ch8 Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: