Unit 1: The Simple Sentence

Chapter 9 – Third Declension Adjectives and Pronouns

Videos and PowerPoints on 3rd Declension Adjectives and Pronouns

Third Declension Adjectives and Pronouns [32:15]

Handout on 3rd Declension Adjectives and Pronouns

Comparison of Greek Adjectives [20:35]

Practice Sentences Using Alpheios

U1 Ch9 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Practice Sentences Using Alpheios

 1. ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον .
 2. ἀντὶ γὰρ τῆς εἰρήνης στράτευμα πολὺ παρὰ βασιλέως ἔπεμπον .
 3. ὁ Θράσυλλος , εἷς τῶν στρατηγῶν , εἰς Ἀθήνας ἔπλευσε .
 4. ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι , καὶ Περσῶν εἷς ἀπέθανεν .
 5. ἐποίει τέτταρας ἡμέρας .
 6. εἶχε γὰρ τὴν χώραν ἅπασαν .
 7. Στάγης δὲ ὁ Πέρσης ἕνα μὲν ὁπλιτῶν ἔλαβεν , ἑπτὰ δὲ τῶν πεζῶν ἀπέκτεινεν .
 8. ἀφίκοντο πρὸς τὸ χωρίον , καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν ἕνεκα χρημάτων .
 9. ἀλλʼ ὁ μὲν δῆμος οὐδὲν πώποτε ἠδίκηκεν .
 10. καὶ οὐδὲν ἄνευ τούτων ἔπραξαν .
 11. ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸσποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου .
 12. καὶ τὰς Σαμίων δέκα καὶ τὰς τῶν ναυάρχων τρεῖς ἔλιπον .
 13. ἔπεμψαν δὲ οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον ἄλλο οὐδὲν .
 14. οὐδὲν γὰρ μὲν ἄλλο κακὸν ἐποίησεν ἐν τῇ πόλει , ἀπέπλευσεν δʼ εἰς Προκόννησον .
 15. ἀλλὰ μίαν ἡμέραν ἑκάστοις ἔδοσαν .
 16. καὶ τρεῖς μὲν ἡμέρας πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ εἶχε , τῇ δὲ τετάρτῃ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων .
 17. πάσης δὲ τῆς Ἑλλάδος πρέσβεις ἦσαν .
 18. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι ἑαυτῶν τοὺς νόμους ἐφύλαττον , καὶ οὐδὲν ἄνευ τούτων ἔπραξαν .
 19. οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι μὲν οὐδὲν αὖθις ἔπραξαν , ἀπέπλευσαν δʼ ἐκεῖθεν εἰς Μάδυτον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον .
 20. καὶ Περσῶν εἷς αὐτῶν ἀπέθανεν .
 21. ἄνευ δὲ νόμων τῶν ἑαυτῶν οὐδὲν ἔπραξαν .
 22. Ἆγις ἀπήγαγε ταχέως , καί αὐτῶν ὀλίγοι ἀπέθανον .
 23. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης .
 24. Τισσαφέρνης δὲ στρατιάν συνέλεγε πολλὴν .
 25. Φαρνάβαζος δ᾽ ἐβοήθησεν ἵπποις πολλοῖς .
 26. Ἀλκιβιάδης δὲ εἶχε τούς τε ἱππέας καὶ τῶν ὁπλιτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατόν .
 27. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρότερον οὐ πολλῷ χρόνῳ Λύσανδρον ἐξέπεμψαν ναύαρχον .
 28. συνέλεγεν ὁπλίτας πολλοὺς Πελοποννησίους .
 29. Ἱπποκράτης μὲν οὖν καὶ Θράσυλλος ἐμάχοντο ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις χρόνον πολύν .
 30. εἷλον δὲ τοτὲ πάντες τὸν Λύσανδρον .
 31. οἱ δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν , καὶ οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἐβοήθουν .
 32. πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν .
 33. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί .
 34. Φαρνάβαζος δὲ ἔξωθεν τῶν περιτειχισμάτων ἐβοήθει στρατιᾷ τε καὶ ἵπποις πολλοῖς .
 35. πολλοὺς μὲν ἔχθρας ἕνεκα ἀπέκτεινον , πολλοὺς δὲ χρημάτων . ἀπέκτεινον ἕνεκα
 36. μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιβιάδης ἀνῆγε ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Ἐφεσίων .
 37. οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον παντὶ τῷ στρατοπέδῳ .
 38. Ἀλκιβιάδης δ᾽ ἀπετείχιζε τὴν Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ θαλάττης εἰς θάλατταν .
 39. αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις ἅπασαι ἑαυτῷ πολεμιώταται ἦσαν .
 40. ἐκεῖνοι τὰ ὅπλα πάντων πλὴν τῶν τρισχιλίων εἷλον .
 41. ἐκεῖθεν δὲ ἅπασα ἡ στρατιὰ διέβη εἰς Λάμψακον .
 42. Ἀλκιβιάδης δὲ ἔμεινεν αὐτοῦ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ χρήματα πολλὰ ἔλαβε παρὰ τῶν Κυζικηνῶν .
 43. τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ . τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν : οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια .
 44. ἀδίκως ἔφυγον ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον .
 45. αὗται ἅπασαι γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα .
 46. οὗτοι δὲ πάντες πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ὁπλίτας τοὺς ἐν Κορησσῷ ἐβοήθησαν .
 47. ἄριστα δὲ ἦσαν ἁπάσῃ τῇ πόλει .
 48. ὁ δὲ Ἕλιξος καὶ ὁ Κοιρατάδας ἐβοήθουν μετὰ πάντων εἰς τὴν ἀγοράν .
 49. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ μὲν ὁ στρατηγὸς ἧκεν , τοὺς δὲ τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς καὶ τοὺς ὁπλίτας πάντας τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν .
 50. τὰς δὲ ναῦς οἱ Ἀθηναῖοι ἤγαγoν ἁπάσας εἰς Προκόννησον πλὴν τῶν Συρακοσίων .
 51. καὶ ἔλαβον δύο τριήρεις , Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν , τοὺς δʼ ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας ἀπέκτειναν .
 52. ταῦτα δὲ πάντα Λακεδαιμονίοις ἀπέδωκε .
 53. παρῆσαν δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι πάντες πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων .
 54. πάσης τῆς Ἑλλάδος ἄρχοντες ἤσαν .
 55. πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις τῷ Διΐ ἔθυον .
 56. ἀπέβησαν δὲ πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων οἵ τε ἄλλοι πάντες σύμμαχοι καὶ οἱ Ἀθηναῖοι .
 57. τοὺς δʼ ἄλλους πάντας πολεμίους τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀπέκτεινε .
 58. ἀπέκτεινε γὰρ μὲν τινας τῶν πολεμίων , τοὺς δʼ ἄλλους ἅπαντας ἐποίησε συμμάχους .
 59. νῦν πολὺ ἤδη μεγίστους τῶν πώποτε ἐμάχοντο .
 60. ὁ καὶ ἐκείνων βασιλεύς τὴν μεγίστην δύναμιν εἶχεν .
 61. τοῖς δὲ καλοῖς κ- ἀγαθοῖς μηδὲν κακὸν ἐποίησαν .
 62. καὶ ἡ Ἔφεσος ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν .
 63. προέδοσαν μέντοι τινες τὰς ναῦς .
 64. τινες καὶ πράγματα αὐτῷ παρεῖχον .
 65. Ἀθηνάδας δέ τις ἦλθεν εἰς Σηστόν .
 66. τις Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῆς πόλεως σὺν δυνάμει ἀπήγαγεν .
 67. ἔθυε γὰρ αὐτός τινὰ τῶν θυσιῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως .
 68. καὶ ἐν τούτοις τις λόγος ἐγένετο περὶ Σπαρτιατῶν .
 69. Θηραμένης δὲ τι ταῦτα ἐφόβει .
 70. μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρώδας τις Συρακόσιος ἐν Φοινίκῃ ἦν μετὰ πρέσβεως τινός .
 71. οἱ μὲν τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς ἔπεμπον .
 72. παρῆλθε δέ τις εἰς τὴν ἐκκλησίαν .
 73. ἠδίκησε δὲ τὸν τῶν Ἀθηναίων δῆμον τις τῶν πολιτῶν .
 74. ἦλθον δὲ καὶ τῶν Ἀθηναίων τινες εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγροὺς ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια .
 75. οἱ Ἀθηναῖοι τῷ Ἀντιόχῳ ἐβοήθουν πλείοσι ναυσί .
 76. αἱ γὰρ τριήρεις τῶν Ἀθηναίων πολλῷ πλείους ἦσαν .
 77. ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι πεντήκοντα καὶ ἑκατόν .
 78. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι τριήρεις πλείους πολλῷ πρότερον εἶχον .
 79. καὶ ἀπὸ Θρᾴκης στρατιώτας καὶ ἱππέας πλείους τριακοσίων ἡγήσατο .
 80. τοῦτο ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθʼ ἑκάστην ἡμέραν .
 81. οὐδεὶς μὲν οὐδένα μᾶλλον Θηραμένους τουτουὶ ἠδίκησε .
 82. οἱ δʼ ἐν τούτῳ πολὺ μᾶλλον ἐφόβουν .
 83. καίτοι ἦσαν πολλοῦ ἄξιοι καὶ ἐκείνοις σύμμαχοι .
 84. τό τε πεζὸν πολὺ ἰσχυρότερον ἀμφοτέροις ἦν .
 85. ἔπειτα δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα ἔπρασσον .
 86. καὶ τῶν πολιτῶν καὶ μόνος οὐ δικαίως ἔφυγεν .
 87. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον .
 88. ὕστερον δὲ ἀπέκτειναν τοὺς βελτίστους .
 89. τῶν δὲ τριηράρχων οἱ πλεῖστοι ἐφόβουν αὐτούς .
 90. ἅπαντες δʼ ἐπὶ τοὺς πρὸς Μυτιλήνην πολεμίους τὴν ταχίστην ἔπλεον .
 91. τοὺς πολίτας ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς χώρας ἦγεν .
 92. ἠδίκουν μὴν μάλιστα τὰ μέγιστα εἰς θεούς τε καὶ τοὺς πολίτας .
 93. διὰ τοὺς νόμους μάλιστα μέγιστοί ἦσαν .
 94. οἱ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις μὲν μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀνέβησαν , ἐκεῖθεν δʼ οἴκαδε ἀπῆλθον .
 95. καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα , πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων .
 96. ἔπειτα ἡ πόλις καλλίστη ἁπασῶν ἦν .
 97. ὁ μὲν δῆμος ἐκείνοις οὔ- ποτʼ φίλος ἐγίγνετο , οἱ δὲ βέλτιστοι ἀεὶ πιστοὶ ἦσαν .
 98. καλλίστη μὲν γὰρ δήπου πολιτεία ἦν ἡ Λακεδαιμονίων .
 99. τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραμένει καὶ φίλος ἦν .
 100. ἐπολέμησαν γὰρ ἅμα ἀμφοτέροις .
 101. καὶ πολλοὶ χαλεπῶς ἔφερον ἱππέων .
 102. καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας ἅπαντας ἔδησαν Ἀθηναῖοι , τὸν δὲ ἄρχοντα αὐτῶν Δωριέα .
 103. ἔπεσον δύο ἢ τρεῖς οἱ πρῶτοι .
 104. Ἀθηναίων γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τὴν εἰρήνην ἐβούλετο .
 105. τέτταρες ὀβολοὶ ἦν ὁ μισθός , πρότερον δὲ τριώβολον . ἦν
 106. καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον , τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν .
 107. ὥστε οἱ Ἕλληνες οὐδὲν ἄλλο ηὗρον .
 108. ἀλλʼ τὸν νομον ἡ βουλὴ εἰς τὸν δῆμον ἐσήνεγκε μιᾷ ψήφῳ .
 109. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ ἀπέπλευσε , καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀπεβίβασεν , τοὺς δὲ ἱππέας καὶ πελταστὰς καὶ ἐπιβάτας καὶ τοὺς ἄλλους πάντας πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὰ ἕτερα τῆς πόλεως , καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε καὶ δύο στρατόπεδα . ἀπεβίβασεν
 110. τίνας γὰρ ἦγε μεθʼ ἑαυτοῦ τῶν νέων .
 111. εὐθὺς μὲν τινες τῶν νέων προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον , καὶ ἐποίησαν οὐδέν .
 112. ἡ δὲ βουλὴ μιᾷ ψήφῳ τοὺς στρατηγοὺς ἔκρινεν .
 113. κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν Λυκόφρων ὁ Φεραῖος Λαρισαίους τε καὶ ἄλλους μάχῃ ἐνίκησε καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν .
 114. ἐκεῖ δὲ ταχὺ ἐτελεύτησε .
 115. μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν .
 116. καὶ ἓν ἱμάτιον ἕκαστος τῶν ἐλευθέρων εἶχεν .
 117. ὥστε ταχὺ πάλιν ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ ἐν Πειραιεῖ , οἱ δʼ πάλιν αὖ μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ Λυσάνδρῳ .
 118. πάλιν αὖ ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ ἡγοῦντο .
 119. οἱ περὶ τὸν Ἀνδροκλείδαν ταχὺ ἔπεισαν τοὺς Θηβαίους .
 120. καὶ πολλὰ ἐλάμβανον ἀνδράποδά τε καὶ χρήματα .
 121. Τισσαφέρνης δὲ στρατιάν τε συνέλεγε πολλὴν καὶ ἱππέας ἀπέστελλε .
 122. Κῦρος ὡς προθυμότατος πρὸς τὸν πόλεμον ἐγίγνετο .
 123. καὶ εὐθὺς ἡγήσατο τὴν συντομωτάτην ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς χώρας .
 124. οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους πολλοὺς .
 125. ὕδωρ δʼ πολὺ καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν .
 126. περὶ ἡλίου ἔκλειψιν Λυκόφρων ὁ Φεραῖος Λαρισαίους μάχῃ ἐνίκησε καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν .
 127. καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπʼ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ .
 128. πολλὰ εἷς ἕκαστος τῶν λίθων πράγματα παρεῖχε .
 129. καὶ τῆς νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν , καὶ κώμας τε πολλὰς ἐνέπρησαν καὶ χρήματα ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα καὶ ἄλλην λείαν πολλήν .
 130. ἡ δὲ γυνὴ καὶ νῦν ἔτι πολλῷ καλλίων ἐκείνης . ἦν
 131. ἀλλʼ ἡ ἐκείνου μήτηρ νῦν ἔτι ἔφη .
 132. ἡ γὰρ ἐκείνου γυνὴ ἤδη ὡς ταχυτάτη . ἦν
 133. ἀλλʼ ἡ ἐκείνου μήτηρ ἀεὶ σωφρονεστάτη πασῶν . ἦν
 134. οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ .
 135. παρεθάρρυνέ τε καὶ παρῄνει πολλά .
 136. ἔπλει δὲ πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ .
 137. οἱ μετʼ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον Ἀθηναίους εἶργον τῆς γῆς .
 138. Ἆγις δὲ ἐκ τῆς Δεκελείας εἴδεν πλοῖα πολλὰ σίτου .
 139. ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων .
 140. οἵ τε χαλκοτύποι καὶ οἱ τέκτονες καὶ οἱ χαλκεῖς καὶ οἱ σκυτοτόμοι καὶ οἱ ζωγράφοι πάντες πολεμικὰ ὅπλα κατεσκεύαζον .
 141. ἅμα πάντα τὰ δεινὰ παρῆν .
 142. ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος κύκλῳ πάντα καὶ φίλια καὶ πολέμια περιεστρατοπεδεύσατο .
 143. αἱ νῆες ἅπασαι εἰς Πάριον ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα τῆς νυκτὸς ἐξέπλευσαν , καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προκόννησον .
 144. πάντων καὶ πόνων καὶ κινδύνων καὶ τῶν δαπανημάτων μετεῖχον .
 145. πλουσιώτεροι δὲ πάντων οὐκ οἱ Ἀθηναῖοι . ἤσαν
 146. ἐκ τούτου τὸ μὲν Θηβαίων πολὺ μεῖζον φρόνημα ἐγίγνετο .
 147. ἐν δὲ τοῖς μεγίστοις κινδύνοις ἔμειναν .
 148. ὥστε ταχὺ πάλιν ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ ἐν Πειραιεῖ , οἱ δʼ ἐν τῷ ἄστει πάλιν αὖ μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ Λυσάνδρῳ .
 149. εὗρε ἑβδομήκοντα τάλαντα .
 150. καὶ ἐν ὀκτὼ μησὶ παρίστη αὐτούς , καὶ κατέστησεν ἐν αὐτῷ Δράκοντα Πελληνέα ἐπιμελητήν , καὶ κατεσκεύασεν ἐν τῷ χωρίῳ πάντα τὰ ἐπιτήδεια .
 151. καὶ γὰρ ἦν βαθὺς ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου πεδίῳ .
 152. οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀθύμως ἀπῇσαν , οἱ δὲ Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικῶς ἐδίωκον εἰς τὰς ὁδούς .
 153. Ἆγις ἀπήγαγε ταχέως , καί τινες αὐτῶν ὀλίγοι ὑπὸ τῶν ψιλῶν ἀπέθανον .
 154. ἐξῆλθον δέ οἱ στρατιῶται τινας καὶ ἄλλας ἐξόδους τοῦ χειμῶνος εἰς τὴν ἤπειρον καὶ ἐπόρθουν τὴν βασιλέως χώραν .
 155. ἐντὸς πένθʼ ἡμερῶν κατηγόρευσεν τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ πράγματος Κινάδωνα .
 156. οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινά .
 157. πάντα δὲ μεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν ἦν .
 158. ἐπιγίγνεται δὲ τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ .
 159. ἔνθα ἦν Ἀρτέμιδός τε ἱερὸν μάλα ἅγιον καὶ λίμνη ὑπόψαμμος ἀέναος ποτίμου καὶ θερμοῦ ὕδατος .
 160. ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἦν .
 161. δεινότερον προδοσία πολέμου . ἦν
 162. οἱ Ἠλεῖοι πολὺ θρασύτεροι ἦσαν .
 163. ὅ τε Παυσανίας οὐ προσῆγεν οὐ -δὲ ἐμάχετο , τὸ καὶ Θηβαίων πολὺ μεῖζον φρόνημα ἐγίγνετο .
 164. ὥστε οἱ Ἕλληνες οὐδὲν ἄλλο ηὗρον ἢ νεκροὺς γυμνοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ . ηὗρον
 165. τὸ στράτευμα πολὺ προθυμότερον ἦν .
 166. πῶς οὐ ταῦτα ἐκείνων ἀδικώτερα ; ἦν
 167. οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ δημοκρατίᾳ ἐπίστευσαν .
 168. ἀλλʼ ἡ ἐκείνου μήτηρ καὶ νῦν ἔτι πολὺ καλλίων ἦν .
 169. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ ἀπῆλθον ἐν νυκτί οἵ τε Φωκῆς καί οἱ ἄλλοι ἅπαντες οἴκαδε ἕκαστοι , μεῖζον δʼ ἐκ τούτου οἱ Θηβαῖοι δὴ ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ πολέμῷ .
 170. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν .
 171. ταύτας εἰς μῖσος αὐτῶν προήγαγον , συνίστασαν καὶ τὰς μεγίστας πόλεις πρὸς ἀλλήλας .
 172. διέπεμψαν εἰς τὰς ἐσχατιὰς πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς τε Λακωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν ἱππέων δύο φυλάς .
 173. οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον πρὸς ἀλλήλους παρεῖχον .
 174. τούτων Ξενοκλέα μὲν καὶ ἄλλον ἔταξεν ἐπὶ τοὺς ἱππέας , Σκύθην δὲ ἐπὶ τοὺς νεοδαμώδεις ὁπλίτας , Ἡριππίδαν δʼ ἐπὶ τοὺς Κυρείους , Μύγδωνα δὲ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρατιώτας . ἔταξεν ἔταξεν ἔταξεν
 175. ἔταξαν Κᾶράς τε λευκάσπιδας καὶ τὸ Περσικὸν στράτευμα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν καὶ τὸ ἱππικὸν μάλα πολύ , τὸ μὲν Τισσαφέρνους ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι , τὸ δὲ Φαρναβάζου ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ . ἔταξαν ἔταξαν

Gold Standard Using Alpheios

U1 Ch9 Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U1 Ch9 Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: