Unit 2: The Complex Sentence

Chapter 1 – Greek Tenses and Voices

Videos and PowerPoints on Greek Tenses and Voices

Greek Tenses in English [9:50]

Greek Verb Tenses [13:58]

Greek Verb Voices [12:38]

Practice Sentences Using Alpheios

U2 Ch1.1 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Ch. 2.1.1 Verb Tenses – Practice Sentences Using Alpheios

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια .
 2. ἡ πόλις ἀπωλώλει .
 3. καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν .
 4. οἱ δὲ θεοί νῦν φανερῶς συμμαχοῦσι .
 5. οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος ποιεῖ , ἀλλὰ φύσει προδότης ἐστίν .
 6. οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος .
 7. πέμπει οὖν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐρωτᾷ .
 8. σφαγὰς ποιοῦσι , καὶ ἄλλους τέ τινας ἀποκτείνουσι .
 9. τὴν πόλιν τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος αἱρεῖ καὶ ἐξηνδραπόδισεν .
 10. αὐτὸς μισθὸν παρέξει .
 11. τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσιν .
 12. ἐξαίφνης ὁρῶσιν ἐκ τοῦ ἀντιπέρας σκοποὺς ἐπὶ τῶν μνημάτων .
 13. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις .
 14. καὶ ἀποθνῄσκουσιν αὐτῶν ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν .
 15. Καλλικρατίδας νενίκηκε καὶ αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι .
 16. ἀλλʼ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ἠδίκηκεν .
 17. ἰδίων κερδέων ἕνεκα πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν .
 18. εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων .
 19. αὗται δʼ εἰσὶν ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης .
 20. οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι , ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι . εἰσὶ
 21. διαπέμπουσιν εἰς τὰς ἐσχατιὰς πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς τε Λακωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν ἱππέων δύο φυλάς .
 22. Λύσανδρος δʼ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις .
 23. ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν .
 24. ἐπεισπλεῖ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας , ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου . ἐπεισπλεῖ
 25. ἐνταῦθα καὶ ἀποθνῄσκει Χαίρων τε καὶ Θίβραχος , ἄμφω πολεμάρχω , καὶ Λακράτης ὁ Ὀλυμπιονίκης καὶ ἄλλοι οἱ Λακεδαιμονίων .
 26. διὰ ταῦτα δὲ εὐεργεσία τε καὶ πολιτεία Συρακοσίοις ἐν Ἀντάνδρῳ ἐστί .
 27. ἀποβλέπει δὲ ἀπʼ ἀμφοτέρων .
 28. Παυσανίας ὁ βασιλεὺς ἐξάγει φρουράν .
 29. ὁ δὲ Θρασύβουλος ἤδη εἰς τὴν Φυλὴν καταβαίνει τῆς νυκτός .
 30. καὶ πέμπει αὐτὸν ἐφʼ Ἑλλησπόντου .
 31. οἱ οὖν Λακεδαιμόνιοι πέμπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα ἁρμοστήν .
 32. καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος .
 33. διαβαίνει τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς τὴν Εὐρώπην , καὶ ἀφικνεῖται εἰς Χερρόνησον .
 34. ἐντὸς πένθʼ ἡμερῶν καταγορεύει τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ πράγματος Κινάδωνα .
 35. πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι , καὶ Περσῶν εἷς αὐτῶν ἀποθνῄσκει .
 36. ἐκεῖνος δὲ δίδωσιν χρυσίον ἐν Θήβαις μὲν Ἀνδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ καὶ Γαλαξιδώρῳ , ἐν Κορίνθῳ δὲ Τιμολάῳ τε καὶ Πολυάνθει , ἐν Ἄργει δὲ Κύλωνί τε καὶ τοῖς μετʼ αὐτοῦ . δίδωσιν δίδωσιν
 37. ἡ γὰρ Ἔφεσος ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν .
 38. ὁ μέντοι Τιθραύστης πέμπει Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ἑλλάδα .
 39. ὁ Τιθραύστης πέμπει πρὸς τὸν Ἀγησίλαον πρέσβεις .
 40. ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα .
 41. εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πέμπουσι πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα .
 42. οὐκ Ἀργεῖοι μὲν ἀεί ποτε δυσμενεῖς αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ;
 43. αἱρεῖ τὴν πόλιν κατὰ κράτος .
 44. πελτασταὶ καὶ ἱππεῖς ἅμʼ ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τοῖς ὁπλίταις ὡς διακοσίοις .
 45. ἡ δὲ ναῦς διέφυγε καὶ ἐν ἄστει ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν .
 46. εἶτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν , καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας κινδυνεύουσιν .
 47. ἐκπίπτουσιν οἱ λακωνισταὶ καὶ ὁ Λάκων ἁρμοστὴς Ἐτεόνικος .
 48. ἀλλʼ ἡ μήτηρ καὶ νῦν ἔτι φησίν .
 49. βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυρίου .
 50. τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον .
 51. Ἀθηναῖοι οὐκ ὀνομάζουσιν , ἀλλʼ ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν καλοῦσιν .
 52. οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν .

U2 Ch1–Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Ch. 2.1.2 Verb Tenses – Practice Sentences Using Alpheios

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπʼ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν .
 2. καὶ εἵλοντο δέκα , ἕνα ἀπὸ φυλῆς . εἵλοντο
 3. οἱ δʼ οὐκ ἐπείθοντο .
 4. ἐκεῖθεν δʼ ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλχηδόνι .
 5. αὐτὸς δὲ ἐθύετο .
 6. ἐπέμφθησαν δὲ Ἀθηναίων μὲν Δωρόθεος , Φιλοκύδης , Θεογένης , Εὐρυπτόλεμος , Μαντίθεος , σὺν δὲ τούτοις Ἀργεῖοι Κλεόστρατος , Πυρρόλοχος . ἐπέμφθησαν
 7. μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιάν , ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους , ἱππέας δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν , ναῦς δʼ ἑκατόν .
 8. καὶ τότε μὲν ταῦτα ἐπράχθη .
 9. πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείθοντο .
 10. ἀλλήλοις σπονδὰς ἐποιήσαντο .
 11. ἐξεφέροντο τὰ ὅπλα εἰς τὴν ἀγοράν .
 12. ὁ μέντοι Φαρνάβαζος σπονδὰς εἵλετο .
 13. αὗται ἅπασαι γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα .
 14. Ἀλκιβιάδης δʼ ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου .
 15. ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλῖται ἐβοήθουν , καὶ ταχὺ παρετάξαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπʼ ὀκτώ .
 16. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἴλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν καὶ Θρασύβουλον , Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν . εἴλοντο
 17. οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ , καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο ἄλλους δέκα , Κόνωνα , Διομέδοντα , Λέοντα , Περικλέα , Ἐρασινίδην , Ἀριστοκράτην , Ἀρχέστρατον , Πρωτόμαχον , Θράσυλλον , Ἀριστογένην .
 18. πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο Ἀδείμαντον καὶ τρίτον Φιλοκλέα .
 19. εἰρήνη τε γίγνεται καὶ συμμαχία Ἠλείων πρὸς Λακεδαιμονίους .
 20. μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιβιάδης ἀνήχθη ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Ἐφεσίων , καὶ πρὸ τοῦ στόματος παρέταξεν .
 21. ἅμα δὲ τῷ ἦρι ὁ Δερκυλίδας ἐκ τῶν Βιθυνῶν ἀφικνεῖται εἰς Λάμψακον .
 22. κατὰ μὲν οὖν τὴν Ἑλλάδα ταῦτʼ ἐπράχθη .
 23. ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά .
 24. ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος , τὰς δʼ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ .
 25. ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο .
 26. πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους .
 27. στρατηγὸς τῶν πάντων ἀπεδέδεικτο Τισσαφέρνης .
 28. αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς θεοὺς ἐκτήσατο , τοῖς δʼ Ἕλλησι συμμάχους ἐποίησεν .
 29. τῷ δʼ ἐνιαυτῷ φαίνουσι πάλιν οἱ ἔφοροι φρουρὰν ἐπὶ τὴν Ἦλιν , καὶ συνεστρατεύοντο τῷ Ἄγιδι πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων οἵ τε ἄλλοι πάντες σύμμαχοι καὶ οἱ Ἀθηναῖοι .
 30. τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής ;
 31. τῇ ὑστεραίᾳ πάλιν ἐθύετο .
 32. καὶ γὰρ οἱ Ἕλληνες οὐ πάνυ τι καλῶς περιείποντο .
 33. οἱ μὲν δὴ ἐπορεύοντο .
 34. ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης εὐθὺς ἐψεύσατο .
 35. πολέμιος μὲν ἦν , οὐ μέντοι πονηρός γε δικαίως ἐνομίζετο .
 36. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν .
 37. καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ Σίσυφος .
 38. μετὰ ταῦτα Θηραμένης ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ .
 39. παρεσκευάζετο πρὸς τὴν εἰς Συρακούσας κάθοδον ξένους τε καὶ τριήρεις .
 40. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον , καὶ ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα .
 41. ἐπορεύοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις Πασιππίδας καὶ ἕτεροι , μετὰ δὲ τούτων καὶ Ἑρμοκράτης καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος . ἐπορεύοντο
 42. ὁ δʼ Ἀγησίλαος ἐπὶ τὴν Φρυγίαν ἐπορεύετο .
 43. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκέτι ἔμελλον , ἀλλὰ Παυσανίας μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπορεύετο εἰς τὴν Βοιωτίαν .
 44. καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο τῶν στρατηγῶν ὀκτὼ .
 45. ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις ἀντετάττετο τῷ Τισσαφέρνει , καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν προσέλαβε καὶ Τευθρανίαν καὶ Ἁλίσαρναν .
 46. ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ .
 47. μετὰ δὲ τοῦτο ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν , καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἴσπλου .
 48. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν , καὶ πρὸς τὸ τεῖχος ἀκροβολισμοὺς καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο .
 49. Διομέδων δὲ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον τὸν τῶν Μυτιληναίων .
 50. μετὰ ταῦτα ὤμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει Μιτροβάτει καὶ Ἀρνάπει , ὁ δʼ ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρʼ Ἀλκιβιάδου Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιήσαντο . ὤμοσεν
 51. ὑπηρετήκει δὲ καὶ ἄλλʼ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα .
 52. ὁ δὲ Καλλικρατίδας αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα Ἐτεόνικον , τῆς δὲ Λέσβου ἐδειπνοποιεῖτο ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης . κατέλιπε
 53. ἐνταῦθα δὴ αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον , καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν .
 54. ἐν Φωκαίᾳ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς ἐνεπρήσθη .
 55. πολεμίοις μὲν ἄνθρωποι καὶ σπένδονται καὶ αὖθις πιστοὶ γίγνονται , τούτῳ δʼ οὔ -τε ἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔ -τʼ ἐπίστευσε τοῦ λοιποῦ .
 56. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον , οἱ δʼ ἐζωγρήθησαν .
 57. ὅ τε ἐκ τοῦ Πειραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος ἡθροίσθη πρὸς τὰς ναῦς . ὄχλος
 58. καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν ἐννέα νεῶν , αἱ δʼ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν , ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἐσώθησαν .
 59. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ .
 60. ἐτάχθησαν μέντοι ἐπʼ αὐτοῖς πελτοφόροι τε καὶ ψιλοὶ ἀκοντισταί , ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ πετροβόλοι . ἐτάχθησαν
 61. ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφθησαν οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς .
 62. Λύσανδρος μετεπέμψατο Ἐτεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσί , καὶ τὰς ἄλλας πάσας συνήθροισεν , καὶ ταύτας τʼ ἐπεσκεύαζε καὶ ἄλλας ἐν Ἀντάνδρῳ ἐναυπηγεῖτο .
 63. Λύσανδρος δὲ κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν τῇ νήσῳ καὶ Μυτιλήνην .
 64. καὶ οὐκ ἐψεύσατο , ἀλλʼ αὐτὸς ἀποθνῄσκει καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ .
 65. οἱ δʼ αὖ Πέρσαι ἡθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρετάξαντο παμπλήθεσι τῶν ἱππέων τάξεσιν .
 66. εἰς Ἔφεσον τὸν στόλον ἐποιεῖτο .
 67. ἀνήχθη ὁ Κινάδων καὶ ἠλέγχετο , καὶ ὡμολόγει πάντα .
 68. κατέκλεισεν αὐτὰ καὶ κατεσημήνατο καὶ φύλακας κατέστησεν .
 69. ὁ δὲ Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο μὲν ἐν τῷ Ἁλιπέδῳ πρὸς τῷ Πειραιεῖ , Λύσανδρος δὲ σὺν τοῖς μισθοφόροις τὸ εὐώνυμον εἶχεν .
 70. παραχρῆμα δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἱππεῖς ὑπὸ Διονυσίου εἰς Κατάνην ἀπεστάλησαν .
 71. ἐπεποιήκεσάν γὰρ τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο .
 72. οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο .
 73. καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν , ἀλλʼ εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πολλαπλάσια χρήματα ἔλαβον .

Gold Standard Using Alpheios

U2 Ch1 Combined Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U2 Ch1 Combined Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: