Unit 2: The Complex Sentence

Chapter 4 – Relative Clauses

Videos and PowerPoints on Relative Clauses

Greek Relative Clauses [24:52]

Handout on Relative Clauses

Practice Sentences Using Alpheios

U2 Ch4–Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Ch. 2.4 Relative Clauses – Practice Sentences Using Alpheios

Gorman Classics
Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά , καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου , ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος .
 2. ὅσοι δὲ ἦσαν ἀπὸ Πριήνης τε καὶ Ἀχιλλείου καὶ ἀπὸ νήσων καὶ τῶν Ἰωνικῶν πόλεων , οἱ μέν τινες ἀπεδίδρασκον .
 3. οὐκέτι ἀνέμενε τὸ ἀπὸ Λακεδαίμονος στράτευμα , ἀλλὰ σὺν οἷς εἶχεν ᾔει πρὸς τὸ τεῖχος τῶν Ἁλιαρτίων .
 4. προεῖπεν ὅσους τε δεῖ ἑκασταχόθεν πέμπεσθαι καὶ ὅπου παρεῖναι .
 5. ὁ δὲ ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας , ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον ἀπέπλευσαν .
 6. τῇ δʼ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν , ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τ- ἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν .
 7. ἐπεὶ δʼ ἔπραξαν ἃ ἐβούλοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι , ποίας ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς ἢ ποίων χρημάτων μεταδεδώκασιν αὐτοῖς ;
 8. ὅσοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο , ἐντόνως ἔλεγον .
 9. πείσεσθαι ἐνόμισαν οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους , καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων .
 10. τὸ πρᾶγμα οὐκ ᾔδεσαν ὁπόσον τὸ μέγεθος ἤν .
 11. ὅσον μὲν δὴ ἦν ἐκ Πελοποννήσου στράτευμα , ἡσυχίαν εἶχε καὶ παρεσκευάζετο .
 12. τις εἶχε καὶ ὅθεν ὁ κατὰ θάλατταν σῖτος φοιτᾷ .
 13. καὶ συνέλεξε ἐκεῖ ὅσον ἐδύνατο τοῦ στρατεύματος πλεῖστον , καὶ εἰς Ἔφεσον τὸν στόλον ἐποιεῖτο . συλλέγειν
 14. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς Ἀθηναίοις , καὶ ἐψηφίσαντο , οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν , προβολὰς αὐτῶν εἶναι , καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι , εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον τούτων .
 15. καὶ χειμὼν ἐπῄει , ἐν ᾧ οἱ αἰχμάλωτοι Συρακόσιοι νυκτὸς ᾤχοντο εἰς Δεκέλειαν , οἱ δʼ εἰς Μέγαρα . ᾤχοντο
 16. ὅστις δὲ μηδετέροις ἀρέσκει , τοῦτον τί ποτε καὶ καλέσαι χρή ;
 17. καίτοι τοσούτῳ μὲν δεινότερον προδοσία πολέμου , ὅσῳ χαλεπώτερον φυλάξασθαι τὸ ἀφανὲς τοῦ φανεροῦ , τοσούτῳ δʼ ἔχθιον , ὅσῳ πολεμίοις μὲν ἄνθρωποι καὶ σπένδονται καὶ αὖθις πιστοὶ γίγνονται , τούτῳ δʼ οὔ -τε ἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔ -τʼ ἐπίστευσε τοῦ λοιποῦ . ἐστιν ἐστιν
 18. τοσοῦτον δʼ εἶχε εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων , ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν πρᾶξαι ὧν οἱ στρατηγοὶ παρεσκευάσαντο .
 19. καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν οὗτος , ἐν ᾧ Μῆδοι καὶ πάλιν προσεχώρησαν αὐτῷ .
 20. ἐκέλευε ναυπηγεῖσθαι τριήρεις ἐν Ἀντάνδρῳ ὅσας ἕκαστοι ἀπώλεσαν .
 21. τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει ᾧ ἦν Ὀλυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστή , Ἀθηναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν , Θράσυλλος δὲ ἐξέπλευσεν εἰς Σάμον .
 22. ἡ δʼ ἐπεὶ κυρία τῆς χώρας ἐγένετο , τούς τε φόρους οὐδὲν ἧττον τἀνδρὸς ἀπεδίδου , καὶ πρὸς τούτοις ἀεὶ ἦγε δῶρα αὐτῷ , καὶ πολὺ πάντων τῶν ὑπάρχων κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐδέχετο αὐτόν , καὶ ἅς τε παρέλαβε πόλεις διεφύλαττεν αὐτῷ καὶ τῶν οὐχ ὑπηκόων προσέλαβεν ἐπιθαλαττιδίας Λάρισάν τε καὶ Ἁμαξιτὸν καὶ Κολωνάς .
 23. ἐκ δὲ τούτου Κῦρος ἠξίου , οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἦν ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους πολέμῳ , τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι .
 24. ἐπεὶ δὲ οἱ μετὰ Κύρου συνέμειξαν αὐτῷ , ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις ἀντετάττετο τῷ Τισσαφέρνει , καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν ἑκοῦσαν προσέλαβε καὶ Τευθρανίαν καὶ Ἁλίσαρναν , ὧν Εὐρυσθένης τε καὶ Προκλῆς ἦρχον οἱ ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λακεδαιμονίου .
 25. οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς Ἀθήνας , καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα .
 26. καὶ πόσαι αὐτῷ οἰκίαι ἦσαν ;
 27. παρεσκεύασαν ὅπλα τε ὅσα ἔλαβον καὶ σκεύη .
 28. ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον ἣν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον .
 29. συνέγραψε νόμους , καθʼ οὕστινας πολιτεύσονται .
 30. κατὰ δὲ τὴν παραγγελίαν ἐρρίπτουν πάντες ὅσοι εἶχον τοὺς καλάμους .
 31. ἐδίδασκε τοὺς ἐν Πειραιεῖ οἷα χρὴ . πράττειν
 32. καὶ ἄλλα τε πολλὰ χρήματα ἐλήφθη , ἃ ηὗρε πλέον ἢ ἑβδομήκοντα τάλαντα , καὶ αἱ κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφθησαν , ἃς Ἀγησίλαος εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπήγαγεν . ἐλήφθη
 33. πῶς τούτου χρή ποτε φείσασθαι ;
 34. τί δεῖ ἄλλον σατράπην καθιστάναι ;
 35. ἐπεὶ μέντοι Τισσαφέρνης σατράπης κατεπέμφθη ὧν τε αὐτὸς πρόσθεν ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος , εὐθὺς ἠξίου τὰς Ἰωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους εἶναι . ἦρχε
 36. οἱ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι τάλαντα δοῦναι Ἀθηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις Ἀθηναίων ἀναγαγεῖν , καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους Ἀθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν , Ἀθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις . ἀποδοῦναι
 37. οἱ δʼ ἐκ τῆς πόλεως ἐβοήθησαν οἵ τε σύμμαχοι οὓς Τισσαφέρνης ἤγαγε .
 38. ὅ γε μὴν τῆς Ἀσίας βασιλεὺς νῦν τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ κατεπολέμησεν αὐτούς ; πάσχει ἄν
 39. οἱ δʼ ἐκ τοῦ ἄστεως πρῶτον μὲν συνετάξαντο , ὥστε ἐμπλῆσαι τὴν ὁδὸν ἣ φέρει πρός τε τὸ ἱερὸν τῆς Μουνιχίας Ἀρτέμιδος καὶ τὸ Βενδίδειον .
 40. ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι , οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι , καθʼ οὓς πολιτεύσουσι .

Gold Standard Using Alpheios

U2 Ch4 Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U2 Ch4 Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: